స్వరవేదిక, బాట అర్ధ్వర్యం లో తెలుగు వాగ్గేయ వైభవం

“స్వరవేదిక” సంస్ధ  భారతీయ సంగీత చరిత్రలో మొదటి సారిగా ప్రముఖ తెలుగు వాగ్గేయకారుల రచనలతో పాటు, చరిత్రకందని తెలుగు వాగ్గేయకారుల రచనలతో “తెలుగు వాగ్గేయ వైభవం” అనే

Read more