కాకినాడవాసిగా గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ…

మా కాకినాడ విశిష్టతలు : 1) న్యూయార్క్ నగరము మాదిరిగా వీధులు రూళ్ళకర్రతో గీసినట్టు సమాంతరంగా ఉండి, కూడళ్ళలో ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉండడం ఈ నగర ప్రత్యేకత.

Read more